اینم اگه تا حالا ندیده باشی فکر میکنی که عکس متحرکه... ولی عکس ثابته... با تغییر مکان مردمک چشم شما ، با این رنگ و رخساری که تو تصویر میبینید ، اطلاعات غلط به مغز میرسه که شما فکر میکنید این دو دایره در حال چرخیدن هستند...